Grondwoorden van het christelijk geloof

Gesprekskring
o.l.v. ds Foeke Knoppers

De kring die zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden met de nieuwe remonstrantse belijdenis wil het komend jaar een aantal grondwoorden van het christelijk geloof met elkaar bespreken.
Voor veel van die grondwoorden (je kunt denken aan begrippen als genade, verzoening, ziel, opstanding etc.) geldt dat mensen zich nog maar weinig kunnen voorstellen bij de werkelijkheid waarnaar ze eens verwezen hebben.
De theoloog Schleiermacher (1768-1834) gebruikte ooit voor de godsdiensten het mooie beeld van de sintels: in sintels smeult een vuur dat ooit gevlamd heeft maar dat, zo zegt hij, altijd weer kan oplaaien.
Het is een beeld dat je ook voor de grondwoorden van het christelijk geloof zou kunnen gebruiken.
In onze gesprekken hopen we dat de werkelijkheid waarnaar deze woorden eens verwezen weer een levende werkelijkheid voor ons wordt.
Teksten ter voorbereiding worden een week van tevoren aan de deelnemers toegestuurd.
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom.

Data De data waarop deze kring bijeenkomt (eenmaal in de zes weken) worden in onderling overleg vastgesteld.

Tijd/ Locatie worden eveneens in onderling overleg vastgesteld.

Info/opgave ds Foeke Knoppers, (055) 578 68 18